top of page

Tassanawan Pui
(ESEP2023)

โครงการ English Summer Exchange Program ได้พัฒนาทักษะที่สำคัญในปัจจุบันมากมาย เช่น ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต


การได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆในโครงการและbuddiesเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกประทับใจมากที่สุด เนื่องจากเป็นการเรียนรู้และทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆมากมาย รวมถึงได้ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับคนที่หลากหลาย


การเข้าร่วมโครงการนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ฝึกทักษะการเข้าสังคม และฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนว่าทักษะเหล่านี้สามารถในไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตการเรียน การทำงาน รวมถึงยังสามารถไปท่องเที่ยวได้ทั่วโลกอีกด้วย


ขอขอบคุณสตาฟในโครงการทุกคนที่ได้จัดโครงการที่มีประโยชน์ขึ้น รวมถึงขอขอบคุณในการดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี


Tassanawan Pui
 (ESEP2023)
bottom of page