top of page

Oxford Intensive Exchange Program

Embark on a transformative 3-month student exchange program in the enchanting city of Oxford! This unique experience offers you the chance to immerse yourself in the rich heritage and vibrant atmosphere of this historic city.

ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้สื่อสารกันอย่างแพร่พลาย อีกทั้งยังเป็นภาษาที่ประชากร โลกใช้สื่อสารมากสุดประมาณ 1.45 พันล้านคน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ International Kingdom (Thailand) ได้ร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ Oxford International Study Centre เมืองอ็อกสฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จัดโครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับเจ้าของ ภาษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่การเป็นผู้นำ สัมผัสโลกกว้าง เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในต่างแดน เรียนรู้ระบบการศึกษาที่ต่างกันออกไป พัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนปลุกความกล้า ความท้าทาย ค้นหาตนเอง สัมผัสประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด มหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกที่โดดเด่นในด้านวิชาการ งานวิจัย และการค้นคว้า พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ดโดยตรง เกี่ยวกับ การพิชิตควาสำเร็จ และแนวทางการเข้าศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ รวมทั้งได้ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์  ใหม่ ๆ เยี่ยมชมธรรมชาติ สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และสร้างปฏิสัมพันธ์ ผูกมิตรกับครอบครัวอุปถัมภ์ และเพื่อนต่างชาติเพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคต ที่นำไปสู่การมองโลกที่กว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ที่ไกลขึ้น
International Kingdom (Thailand)

เป็นองค์กรนานาชาติที่ร่วมมือกับสถาบันสอนภาษา เเละผู้นำทั้งในอาเซียนเเละยุโรปซึ่งมีวัตถุประสงค์ หลัก คือการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยเพื่อเป็นสุดยอดผู้นำในเวทีระดับนานาชาติโดยผ่านการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจใน global knowledge (องค์ความรู้) และเตรียมพร้อมสำหรับ เครือข่ายระดับโลกในยุคโลกาภิวัตน์ อีกทั้งยังสนับสนุนเยาวชนไทยและนานาชาติในการพัฒนาศักยภาพของ สมองผ่านการเรียน รู้จิตวิทยาสื่อประสาท (Neuron Linguistic Programming) หรือ NLP ซึ่งเป็น กระบวนการที่จะทำให้เยาวชนเข้าใจตนเอง และสามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมา ปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ที่มีต่อตนเอง และต่อโลกรอบตัวได้ พร้อมทั้งทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อฝึกความกล้าเเสดงออก ทักษะความรู้ผ่าน กระบวนการวิเคราะห์ การพึ่งพาตนเอง

International kingdom ยังได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำจากหลากหลายประเทศในการจัดโครงการ เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในต่างประเทศเพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สังคม ภาษา และ วัฒนธรรม ซึ่ง จะก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายและความแตกต่างในสังคมที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประตูการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


Oxford International Study Centre (England)

Oxford International Study Centre จัดตั้งขึ้นใจกลางเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ได้รับการรับรองระดับ สูงสุดของ Independent School Inspectorate ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูเเลด้านการศึกษาที่ได้รับอนุญาต จาก UKVI เเละยังเป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองจาก COBIS (สภาโรงเรียนนานาชาติบริติช) ซึ่งเป็นสมาชิกของ European Council of international School, European Association for international education เเละ Swiss Group International school ซึ่งมีผู้ชำนาญการเป็นสมาชิกของที่ปรึกษาด้านการศึกษาอิสระ เเละสมาคมที่ปรึกษาด้านการศึกษา


คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. อายุระหว่าง 15 - 35 ปี 

 2. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

 3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ

 4. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 5. มีทัศนคติที่ดีพร้อมพัฒนาตนเองและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

 6. มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

 7. ไม่เคยมีประวัติการก่ออาชญากรรม

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

20 คน (ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือเชิญสำหรับการดำเนินการลา หรือขอวันหยุดเพื่อเข้าร่วม โครงการ)

 

 

สิ่งที่จะได้สัมผัสและเรียนรู้ในโครงการ

 1. เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชนนานาชาติ และเที่ยวทัศนศึกษารัฐต่างๆ ในประเทศอังกฤษ

 2. สัมผัสประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด และร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อ ดังระดับโลก

 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง ปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ที่มีต่อตนเองและต่อโลกรอบตัว พร้อมทั้งทักษะความเป็นผู้นำ

 4. ได้รับโอกาสและเครือข่ายที่ดีในระดับนานาชาติพร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อต่อยอด ความรู้สำหรับการทำงานในอนาคต

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องดำเนินเอกสารยื่นวีซ่าและทำกิจกรรมทั้งหมด 3 ช่วง

 • ช่วงที่ 1: เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เตรียมเอกสารและยื่นทำวีซ่า

 • ช่วงที่ 2: ปรับพื้นฐานและเตรียมภาษา 7 สัปดาห์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ของเดือนพฤษจิกายน – ธันวาาคม 2566 (Online English class & IELTS class )  ทุกๆวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 09:00-11:00 น. เริ่มเรียนตั้งเเต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

 • ช่วงที่ 3: วันที่ 7 มกราคม ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2567  เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบัน Oxford International Study Centre และมหาวิทยาลัยอ็อกสฟอร์ด ประเทศอังกฤษ 

ค่าใช้จ่ายผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการตลาดระยะเวลา 5 เดือน (เรียนออนไลน์ 2 เดือน เเละร่วมกิจกรรม ณ เมือง อ็อกสฟอร์ด ประเทศ อังกฤษ 3 เดือน)

 1. ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการจำนวน 35,000 บาท

 2. ค่าคอร์สเรียน ค่าทำกิจกรรม ค่าที่พัก ค่าทัศนศึกษา และอื่น ๆ ณ ประเทศอังกฤษ เป็นจำนวน 395,000 บาท

ค่าใช้จ่ายข้างต้นครอบคลุม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ - ลอนดอน

 2. ค่าปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมและผู้ปกครอง

 3. ค่าประกันเดินทาง

 4. ค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) ณ เมืองอ็อกสฟอร์ด

 5. ค่าเดินทางไปกลับบ้านครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) และโรงเรียน

 6. ค่าอาหาร 2 มื้อ (มื้อเช้าและเย็น)

 7. ค่าเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์

 8. ค่าเรียนภาษา ณ Oxford International Study Centre และค่าเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาลัยวทยาลัยอ็อกสฟอร์ด

 9. ค่าทัศนศึกษาที่ทางโครงการพาไป และทริป ณ เมืองลอนดอน

 10. ค่าวีซ่า

 

ค่าใช้จ่ายข้างต้น ไม่ ครอบคลุม

 1. ค่าหนังสือเดินทาง (Passport)

 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่กล่าวมา


สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกแต่ประสงค์เข้าร่วมโครงการระยะสั้น 2 สัปดาห์

สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ติดต่อขอใบสมัคร และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการระยะสั้นสองสัปดาห์ทาง support@internationalkingdomthailand.com

 2. ชำระค่าเข้าร่วมโครงการ 133,000 บาท (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวครอบคลุมทุกอย่าง ยกเว้น ค่าตั๋ว เครื่องบินและวีซ่า)

 3. เตรียมคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOFEL และอื่น ๆ

 4. โปรดทราบว่าโควตารอบพิเศษนี้รับเพียง 10 คนเท่านั้น

 

กิจกรรมหลักช่วงแลกเปลี่ยนที่ประเทศอังกฤษ

 1. กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม: จัดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สถานที่ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทแห่งอ็อกซ์ฟอร์ด ห้องสมุดบอดเลียน หอศิลป์ และเทศกาลท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จัก วัฒนธรรม อังกฤษ

 2. เยี่ยมชมวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น Christ Church, Balliol หรือ Magdalen ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถ สำรวจวิทยาเขต เข้าร่วมการบรรยาย และมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้เข้าร่วม และอาจารย์ได้

 3. เข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยากรรับเชิญ เช่น นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นักเขียน หรือนักวิชาการ เป็นต้น เพื่อพูดคุย หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมไปถึง วรรณกรรมของอังกฤษ

 4. เตรียมการศึกษาต่อในระดับนานาชาติ: มีการจัดเวิร์กชอป ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ เข้ารวมโต้วาทีและการพูดในที่สารธารณะ

 5. ทัวร์ชมเมืองพร้อมไกด์ของอ็อกซ์ฟอร์ดเพื่อศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์อันยาวนานและสิ่งมหัศจรรย์ทาง สถาปัตยกรรม

 6. เวิร์คช็อปเชิงวัฒนธรรม: เวิร์คช็อปเกี่ยวกับกิจกรรมแบบดั้งเดิมของอังกฤษ เช่น การชิมชา การทํา ขนมปังสโตน หรือการเล่นคริกเก็ต

 7. โรงละครและการแสดง พาผู้เข้าร่วมไปดการแสดงละครหรือละครเพลง กิจกรรมที่โรงละครที่มี ชื่อเสียง เช่น Oxford Playhouse หรือ Sheldonian Theatre

 8. ทัศนศึกษา วางแผน การเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับไปยังเมืองใกล้เคียงหรือสถานที่ท่องเที่ยวเช่น Bath, เเละ ลอนดอน ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมของ อังกฤษ

 9. พิธีปิดโครงการ ณ มหาวิทยาลัยอ็อกส์ฟอร์ด: เข้าร่วมการปิดพิธีโครงการ และรับประกาศนียบัตร หลังจบโครงการ ณ มหาวิทยาลัยอ็อกส์ฟอร์ด


ขั้นตอนการสมัครและการประกาศผล

 1. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

 2. แนบประวัติส่วนตัวในใบสมัคร (Resume, CV)

 3. เขียนเรียงความในในหัวข้อที่กำหนดแล้วแนบลงใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หัวข้อเรียงความ : "Revealing Your Core Motivation to Excel in English Language Proficiency" เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย จากนั้นแนบลงใบแบบฟอร์มการสมัคร โดยมีระเบียบการเขียนเรียงความดังนี้:

-         ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการเขียน

-         มากกว่า 300 คำแต่ ไม่เกิน 600 คำ

-         สำหรับภาษาอังกฤษใช้ฟ้อนต์ Times New Roman ขนาด 14

-         สำหรับภาษาไทย ใช้ฟ้อนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16

-         บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .pdf เพื่อนำไปแนบในใบสมัครเท่านั้น


ใบสมัคi: คลิกลิ้งค์เพื่อสมัคร https://forms.gle/WipPiqrnReYiZMay8


การดำเนินขั้นตอนการคัดเลือกและประกาศผล

เปิดรับสมัคร: 5 ตุลาคม 2566

ปิดรับสมัคร: 25 ตุลาคม 2566

ประกาศผลรอบเรียงความ(ทางอีเมล์): 30 ตุลาคม 2566

สอบสัมภาษณ์: 4-5 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผลรอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง): 10 พฤศจิกายน 2566

ยืนยันสิทธิ์: 10-16 พฤศจิกายน 2566


ตัวอย่างตารางกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 เดือน ณ เมือง อ็อกสฟอร์ด ประเทศ อังกฤษ

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมProject Gallery

bottom of page