top of page

Youth Language Exchange Program 2024

Master English language with our program and earn a fully funded scholarship upon completion. Open doors to academic opportunities and shape a brighter future through language education.

โครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ตุรกี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567


รายละเอียดโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ตั้งแต่การปูพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง โดยหลักสูตรของ University of Science Malaysia ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 2 ของประเทศมาเลเซีย ที่มีความโดดเด่นในด้านวิชาการ งานวิจัย โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อมอบโอกาสให้นักเรียน เเละเยาวชนไทย ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และลองใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตใหม่ ๆ ในต่างแดน แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับผู้คนจากหลากหลายประเทศ ในการไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย โดยได้รับการสนับสนุนในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ เยี่ยมชมธรรมชาติ สถาปัตยกรรมที่แตกต่าง ปฏิสัมพันธ์ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่เพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคต ทำให้มองโลกกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.  อายุระหว่าง 13-25 ปี

2.  นักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

3.  เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

4.  ต้องการเป็นผู้นํา เเละพัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับสูง

5.  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และทัศนคติที่ดี พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเอง และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

6.  มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

7.  ไม่เคยมีประวัติการก่ออาชญากรรม

8.  ไม่เคยได้รับทุนเต็มจํานวนจากรัฐบาลไทยสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในโครงการ

1. เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชนนานาชาติ เที่ยวทัศนศึกษารัฐต่าง ๆ ในประเทศที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแลกเปลี่ยน

2.  เปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กว้างขึ้น พร้อมทั้งสร้างอาวุธทางความคิด

3.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง ปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อทีมีต่อตนเอง และต่อโลกรอบตัวพร้อมทั้งทักษะความเป็นผู้นํา

4.  ได้รับประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานกับสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียง

5.  ได้รับโอกาส และเครือข่ายที่ดี ในระดับนานาชาติพร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อต่อยอดความรู้สําหรับการทํางานในอนาคต

6. ภายหลังจากจบการเรียนในเเเต่ละระดับ จะมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจาก University of Science Malaysia โดยได้รับประกาศนียบัตรทุก ๆ ระดับตั้งเเต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง

7.  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการที่เรียนจบหลักสูตร และมีผลการทดสอบอยู่ในลำดับที่ 1-10 ได้รับโล่รางวัลจากทางโครงการ พร้อมทั้งได้ทุนเต็มจำนวนในการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เเละผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการเข้าร่วมโครงการที่เรียนจบหลักสูตรจะได้ทุนเต็มจำนวนในการไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ


จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียน และเยาวชนไทยจํานวน 120 คน (หรือตามพิจารณาของคณะกรรมการ)


เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ   

1. โครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องใช้ความอดทนในการเข้าเรียน หากเวลาดังกล่าวไม่สามารถเข้าเรียน/ติดภารกิจสำคัญ ผู้เรียนจะต้องเเจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบพร้อมทั้งเรียนย้อนหลังผ่านวิดิโอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของตัวผู้เรียนเอง

2. ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามกฎของโครงการอย่างเคร่งครัด หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือสร้างความเสื่อมเสียในโครงการ ทางโครงการสามารตัดสิทธิผู้เข้าร่วมได้ทันที

  

วิธีการสมัคร

1.  กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน (Google Form)

2.  เขียนเรียงความภายใต้หัวข้อ “การเรียนภาษา เเละแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทำให้เราเติบโตได้อย่างไร”

เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย โดยมีระเบียบการเขียนเรียงความดังนี้:

    2.1  ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการเขียน

    2.2  มากกว่า 300 คํา ไม่เกิน 600 คํา

    2.3  สําหรับภาษาอังกฤษใช้ฟร้อนต์ Times New Roman ขนาด 14

    2.4  สําหรับภาษาไทย ใช้ฟร้อนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16

3.  ชําระค่าสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการชําระ

หลักฐานการสมัครที่แนบใน Google form

    3.1  หลักฐานการโอนชําระค่าสมัคร จํานวน 200 บาท

4.  หลักฐานการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

5.  ไฟล์เรียงความ

*  ไฟล์เรียงความที่อัพโหลดได้ ต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ต่าง ๆ เป็น ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร


การชำระค่าสมัคร

ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาปัตตานี

·       ชื่อบัญชี : บจก.อาณาจักรนานาชาติ (ประเทศไทย)

·       เลขที่บัญชี : 163-1-75146-2


การดำเนินขั้นตอนการคัดเลือกและประกาศผล

·       รับสมัคร : ณ วันประกาศ – 22 กุมพาพันธ์ 2567

·       ประกาศผลการคัดเลือกรอบเรียงความ (ทางอีเมล์): วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

·       สอบสัมภาษณ์: วันที่ 2-3 มีนาคม 2567

·       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง): วันที่ 8 มีนาคม 2567

·       ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์: ภายในวันที่ 8-14 มีนาคม 2567

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยผู้ผ่านคัดเลือกทุกท่านจะได้รับทุนดังกล่าว ทั้งนี้ประเทศที่จะได้เดินทางไปเเลกเปลี่ยนหลังจากเรียนจบ หลักสูตรจะขึ้นอยู่กับคะเเนนสอบ เเละผลการเรียนในระดับต่าง ๆ ของผู้เรียน สําหรับผู้เข้าร่วมคนใดที่ไม่สามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนได้ ทางโครงการจะมอบทุนการศึกษาให้เป็นเงินจํานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนในการเรียนหรืออื่น ๆ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน

*หมายเหตุ ทุนการศึกษาข้างต้นไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเข้าร่วมโครงการ ค่าเดินทางภายในประเทศ และค่าหนังสือเดินทาง


ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมทํากิจกรรมในทั้งหมด 2 ช่วง:

ช่วงที่ 1: ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าเรียนภาษา12 เดือนและเรียนเสริมเกี่ยวกับเทคนิคการชิงทุนการศึกษา การสอบสัมภาษณ์ ความเป็นผู้นำ เเละอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์

ระหว่างเดือนเมษายน 2567- มีนาคม 2568 ทุก ๆ วันเสาร์อาทิตย์ เวลา 08:00-11:00 น.

ช่วงที่ 2: ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกในเดือนมิถุนายน 2568 เป็นต้นไป ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะไม่เกินเดือนธันวาคม 2568พิเศษ สําหรับผู้ที่ไม่สามารถส่งใบสมัครภายในเวลาที่กําหนด แต่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเท่านั้น พร้อมยินยอมในการชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน ผู้สมัครสามารถดําเนินการดังต่อไปนี้

1.  ติดต่อเพื่อขอใบสมัครเข้าเรียนทางอีเมล์ support@internationalkingdomthailand.com โดยพิมพ์หัวข้ออีเมลว่า “สมัครเรียนภาษา1เดือนและเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ USM”

2.  ชําระค่าเข้าร่วมโครงการจํานวน85,000บาทโดยค่าธรรมเนียมจะครอบคลุมทุกอย่างที่กล่าวมาในหัวข้อ ก่อนหน้าสําหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก


บริหารโครงการโดย:

1.      International Kingdom

เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษา การจัดทุนการศึกษา การบริหารธุรกิจ การฝึกอบรมด้านผู้นำ และการพัฒนาตัวเอง เป้าหมายของเราคือการเพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพของเยาวชน และผู้ที่สนใจทั้งจากในประเทศไทย และจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซีย จีน กาตาร์ และอินโดนีเซีย

โครงการของเรามีทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น โครงการ Oxford International Exchange Program ณ เมืองอ็อกสฟอร์ด, Cambridge Leadership Exchange Program ณ เมืองแคมบริดจ์, Winter International Exchange Program ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ปรเทศอังกฤษ, และโครงการ English Summer Exchange Program ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เรามีผู้สอนมืออาชีพมากมายหนึ่งในนั้นคือดร.จักรินทร์ ศรีมูล, ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง และเรายังได้รับเกียรติจากผู้สอนจากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ดมามอบความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการของเราอีกด้วย

International kingdom ยังได้ร่วมมือกับองค์กรชั้นนำจากหลากหลายประเทศในการจัดโครงการ เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในต่างประเทศเพื่อเเลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ สังคม ภาษา และ วัฒนธรรม ซึ่ง จะก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายและความแตกต่างในสังคมที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคต และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประตูการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


2.      มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย Universiti Sains Malaysia หรือ University of Science, Malaysia เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของประเทศมาเลเซีย ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1969 ปัจจุบันมีอายุกว่า 53 ปีมาแล้ว มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักจะอยู่ที่ปีนัง ที่เคลันตัน (Kelantan) จะใช้สอนสาขาวิชาทางด้านสุขภาพ และ วิทยาเขตนิบงเทบัลของปีนัง (Nibong Tebal) จะสอนสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษากว่า 30,000 คน โดยมหาลัยแห่งนี้มีความเก่าแก่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ครั้งแรกเริ่มก่อตั้งนั้นมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า "Universiti Pulau Pinang" ซึ่งมีความเชี่ยวชาญการสอนทางด้าน วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการควบคุมงานวิจัยที่ดีในสาขาวิชาทางด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่เปิดเพิ่มเติมอีกด้วย

 

2.1. School of Languages, Literacies and Translation

School of Languages, Literacies and Translation ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1972 โดยเป็นคอร์สภาษาภายใต้ School of Education และในปี ค.ศ. 1985 คอร์สดังกล่าวได้รับการยกระดับเป็นศูนย์ภาษาและการแปล Centre for Languages and Translation (CLT) ในเวลานั้น ภาษามลายูได้ถูกใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และภาษาอังกฤษกลายเป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ส่งผลให้ CLT มีบทบาทที่โดดเด่นและสำคัญมากขึ้น

CLT ได้รับการยกระดับให้เป็น School of Languages, Literacies and Translation เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 จึงได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาในสาขาวิชาเฉพาะด้านภาษาต่าง ๆ หลักสูตรแรกคือศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะไม่เพียงมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แต่ยังมีทักษะที่จำเป็นเพื่อความเป็นเลิศในที่ทำงาน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ปัจจุบันเปิดสอนภาษาต่างประเทศที่หลากหลาย ได้แก่ ภาษาอาหรับ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลี ฝรั่งเศส สเปน ทมิฬ รัสเซีย และไทย หลักสูตรเหล่านี้เปิดสอนทั้งรูปแบบวิชาหลัก และวิชาเลือก เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสมากขึ้นในการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสทางอาชีพ

School of Languages, Literacies and Translation ได้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ด้วยความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายและปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเท และมีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสอนภาษา การเรียนรู้และการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางภาษาที่มีเทคโนโลยีสูง


Project Gallery

bottom of page