top of page

Youth Language and Cultural Exchange Program 2022

โครงการนี้เป็นโครงการที่เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับเจ้าของภาษา พัฒนาศักยภาพ เพื่อนำ ไปสู่การเป็นผู้นำ การได้ออกไปสัมผัสโลกกว้าง เรียนรู้วิธี
การใช้ชีวิต ในต่างแดน

Youth Language and Cultural Exchange (YLCE) Program in the United Kingdom โครงการเรียนภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒ วั นธรรม ณ ประเทศอังกฤษ รายละเอียดโครงการ โครงการนี้เป็น ป็ โครงการที่เน้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น กับเจ้าของภาษา พัฒนาศักยภาพ เพื่อนำ ไปสู่การเป็น ป็ ผู้นำ การได้ออก ไปสัมผัสโลกกว้า ว้ ง เรียนรู้วิธี วิ ธี การใช้ชีวิต วิ ในต่างแดน เรียนรู้ระบบการ ศึกษาที่ต่างกันออกไป พัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนปลุกความกล้า ความท้าทาย ค้นหาตนเอง รวมทั้ง ได้ท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ ใหม่ๆ เยี่ยมชมธรรมชาติ สถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เปิดโลกทัศน์ที่ กว้า ว้ งขึ้น และ สร้างปฏิสัมพันธ์ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ เพื่อสร้างเครือ ข่ายในอนาคต และที่สำ คัญ ทำ ให้มองโลกกว้า ว้ งขึ้น และ มีวิสั วิ สั ยทัศน์ที่ ไกลขึ้น หน่วยงานที่จัดและพัฒนาหลักสูตร 1. International Kingdom (Thailand) หรือ อาณาจักรนานาชาติเเห่งประเทศไทย 2. Oxford International Study Centre แห่ง เมืองออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ 3. Oxford Language Center แห่งประเทศไทย คุณสมบัติเเละจำ นวน ของผู้เข้าร่ว ร่ มโครงการ 1. อายุสำ หรับผู้เข้าร่วมโครงการอายุระหว่า ว่ ง 18-35 ปี 2. เป็น ป็ ผู้ที่มีสัญชาติไทย 3. มีความสนใจในการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ และสนใจในการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ 4. มีสุขภาพร่างกาย และ ทัศนคติที่ดี พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองและ เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒ วั นธรรมที่หลากหลาย 5. มีความรับผิดชอบ ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว และพร้อมที่จะ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 6. เป็น ป็ ผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนใดๆจากประเทศอังกฤษ รายละเอียดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบัน Oxford Language Center ในช่วงเดือน สิงหาคม-พฤษจิกายน ปี 2565 เป็น ป็ เวลา 4 เดือน หลังจากเรียนจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วม โครงการจะได้รับการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนครึ่งจำ นวน ในระยะเวลาสองสัปดาห์โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำ หรับ ค่าตั๋ว เครื่องบินไปกลับ ค่าประกัน ที่พัก อาหารบางมื้อ และค่าใช้จ่าย สำ หรับกิจกรรมต่างๆ ณ รัฐออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โปรดทราบว่า ว่ โครงการนี้ไม่ใช่โครงการที่ให้ทุนเต็มจำ นวน ดังนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องออกค่าประกันสุขภาพ วีซ่ วี ซ่ า และ ค่าใช่จ่ายสมทบสำ หรับกิจกรรม ณ ประเทศอังกฤษ เป็น ป็ จำ นวน £2765 หรือ 120,000 บาทไทย สิ่งที่จะได้สัมผัสและเรีย รี นรู้ใรู้ นโครงการ 1. เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและเข้าร่วมกิจกรรมกับเยาวชน นานาชาติ และเที่ยวทัศนศึกษารัฐต่างๆ ในประเทศอังกฤษ 2. เปิดมุมมองใหม่ๆให้กว้า ว้ งขึ้น พร้อมทั้งสร้างเกราะทางความคิด 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตนเอง ปรับทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ที่มีต่อตนเองและต่อโลกรอบตัวพร้อมทั้งทักษะความ เป็น ป็ ผู้นำ 4. ได้รับประสบการณ์เรียนสถาบันต่างประเทศที่มีชื่อเสียง 5. ได้รับโอกาสและเครือข่ายที่ดีในระดับนานาชาติพร้อมทั้งเรียนรู้ วัฒ วั นธรรมที่หลากหลาย เพื่อต่อยอดความรู้สำ หรับการทำ งานใน อนาคต

Project Gallery

bottom of page